ANVÄNDARVILLKOR

ANVÄNDARAVTAL/VILLKOR

Läs noggrant.

1. Allmänt

Godkännande av dessa Användarvillkor (“Villkoren”) i detta Avtal utgör en överenskommelse mellan Parterna Struqtur AB som kallas (“Struqtur”) och dig och/eller ditt företag som kallas användare (”Användaren”). Struqturs projektverktyg samt Enkla kontorets projektverktyg samt tilläggstjänster kallas nedan för Tjänsten. I avtalet nämns Enkla kontoret som Struqtur.

Villkoren avser samtliga webbsidor och/eller tjänster som tillhandahålls i Struqturs regi, inkluderat Enkla kontoret. Användningen av de webbplatser eller tjänster som Struqtur tillhandahåller innebär att Användaren samtycker till Villkoren. Genom registrering för tjänster samtycker Användaren till Villkoren och är bunden av dessa var gång någon av Struqturs tjänster används. Tjänster som Struqtur tillhandahåller får ej användas om Användaren inte samtycker till Villkoren i sin helhet. Struqtur förbehåller att vid vilken tidpunkt som helst förändra Villkoren. Användaren ansvarar för att tjänsterna används på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med Villkoren. Om någon annan person än Användaren använder tjänsterna för Användarens räkning ansvarar Användaren för att personen är införstådd med innehållet i Villkoren.

2. Avtalstid

2.1 Avtalet löper tillsvidare samt i enlighet med valt faktureringsintervall från det att Användaren har accepterat avtalet och förlängs därefter automatiskt, vilket innebär att en ny bindningsperiod automatiskt påbörjas när en tidigare period avslutats.

2.2 Vid uppsägning skall tjänsten ha sagts upp skriftligen senast 30 dagar före varje faktureringsintervalls utgång. Uppsägningstiden är dock, efter år ett, alltid minst 3 månader. Vid uppsägning av tjänsten sker ingen återbetalning av inbetald avgift i redan påbörjad faktureringsintervall och avtalet fortsätter gälla utan ändringar under den återstående tiden av faktureringsintervallet.

3. Avgifter

3.1 Registrering av ett användarkonto, prenumeration av tjänster, användarkonton, tilläggstjänster från Struqtur o.d. är föremål för avgiftsuttag i enlighet med de för var tid rådande priser angivna på www.struqtur.se. Alla avgifter kan förändras och Struqtur förbehåller rätten att årligen justera avgiften för Tjänsten. Eventuell ändring av avgiften på Tjänsten gäller alltid för befintliga kunder från och med nästa avtalsperiod. För de av Användarens valda tilläggstjänster äger Struqtur rätten att med omedelbar verkan höja avgiften på grund av prisökningar.

3.2 Uppgradering och nedgradering
Tilläggstjänster, nya användarkonton eller liknande definieras som en ”uppgradering” och motsatsvis blir uppsägning av dylika ”nedgraderingar”. Avgifter som uppkommit som ett resultat av en uppgradering följer proportionellt under återstoden av abonnemangstiden varefter avgifterna ska erläggas med övriga avgifter vid början av varje period såvitt dessa inte sagts upp. Användaren står för eventuella kostnader i samband med transaktionen såsom bankavgifter. Om en faktura ej betalats kan detta resultera i att Struqtur vidtar åtgärder för att driva in betalningen samt fryser användarkontot och därtill hörande tjänster. Användaren kan även åläggas extra avgifter i form av påminnelse- och förseningsavgifter samt andra kostnader som uppstått som ett resultat av att fakturan inte betalats i erforderlig tid. Ett fryst användarkonto kan göras tillgängligt för Användaren igen efter att denne betalar fakturan.

En nedgradering av ett användarkonto får omedelbar verkan men innebär inte att någon avräkning och återbetalning görs mot en erlagd förskottsbetalning. Kostnadsreduceringen som ett resultat av en nedgradering får verkan först nästa fakturaperiod. Som huvudregel är all erlagd betalning definitiv och således inte återbetalningsbar. Återbetalning sker inte för partiell användning eller månader av inaktivitet förutom i de fall tillgången och användningen av tjänsterna begränsat av skäl hänförliga till Struqtur. Alla priser är angivna exklusive moms och exklusive eventuella andra skatter och avgifter som myndigheter kan tänkas ålägga tjänsterna.

3.3 Användarkonton är avsedda för individuellt bruk och ett konto avser en person. Tilläggstjänster avser samtliga användarkonto som en Användare registrerat och kan således inte avse endast ett användarkonto. Tilläggstjänster debiteras vid slutet av varje månad. Betalning av ordinarie abonnemangsavgifter och engångstjänster, såsom utbildning och/eller rådgivning, ska betalas i förskott såvitt inte annan överenskommelse träffats mellan Användaren och Struqtur. Det åligger Användaren att visa att sådan överenskommelse kommit till stånd vid eventuella tvister

4. Uppsägning och nedgradering

4.1 Uppsägning och nedgradering på inititativ av Användaren
Användarkontot kan avslutas eller nedgraderas av Användaren när som helst. Uppsägning eller nedgradering gäller omedelbart och kan inte återkallas. Uppsägning eller nedgradering av användarkontot bör meddelas av Användaren innan utgången av en betalningsperiod eftersom Användaren annars kommer debiteras för nästkommande betalningsperiod.

4.2 Uppsägning och nedgradering påkallat på inititativ av Struqtur
Struqtur förbehåller sig rätten att avsluta användarkontot eller en tjänst när som helst och med omedelbar verkan om:

Användaren bryter mot något av villkoren i användaravtalet eller sekretesspolicyn.Betalning uteblir, helt eller delvis, och detta inte är av ringa betydelse. Uppsägning på denna grund kan ske av samtliga tjänster. Om betalning erläggs senare kan Struqtur erbjuda Användaren att åter få tillgång till tjänsterna. Struqtur förbehåller sig rätten att vägra nuvarande eller framtida användning av tjänster tillhandahållna av Struqtur om Villkoren inte efterlevs av Användaren.

4.3 Effekterna av en nedgradering
En nedgradering kan resultera i förlust av innehåll eller data som angivits eller laddats upp av Användaren. En nedgradering kan även resultera i att vissa funktioner försvinner samt att kapaciteten på tjänsten minskar. Det rekommenderas därför att Användaren kopierar all relevant information för säkert förvar innan Användaren väljer att nedgradera sitt användarkonto.

4.4 Effekterna av en uppsägning
När användarkontot avslutats kommer Användaren sakna återkomst till kontot. All information och data på kontot kan därmed komma att raderas. Uppgifter som raderats kan inte återställas under några omständigheter.

5. Begränsningar

Tjänsten är endast avsedd för kommersiellt bruk och inte för konsumenter. För att registrera ett konto (”Kontot”) hos Struqtur ska användaren uppfylla följande:

 • Vara enskild person i myndig ålder, agerande för honom eller henne själv eller för en juridisk person. Ett konto som registrerats på automatisk väg accepteras inte.
 • Tillhandahålla fullständigt namn, en giltig e-postadress samt annan information som efterfrågas under registreringsprocessen.
 • Förbinda sig att inte vid något tillfälle återförsälja de tjänster Struqtur tillhandahåller, eller ansluta tjänsterna till en tredje part.
 • Inte låta andra personer använda kontoinloggning eller låta flera personer dela för Användaren specifika inloggningsuppgifter. Däremot är antalet Användare som skapats från samma konto inte begränsat. Detta möjliggör för exempelvis ett bolag att ha flera separata konton.

6. Förändringar

6.1 Tjänster
Struqtur strävar ständigt efter att förbättra sina tjänster och utbud. Därför kan innehållet och funktioner av tjänsterna förändras över tid. Tjänster kan även försvinna, läggas till eller förändras efter Struqturs gottfinnande. Struqtur strävar emellertid att sådana förändringar medför minsta möjliga negativa verkningar för Användaren. Struqtur ska göra alla rimliga ansträngningar för att uppnå högsta möjliga servicenivå. Detta garanteras bland annat genom användandet av flera Internet-anslutningar, professionella servrar och kortare avbrott för service. Sådana kortare avbrott är inte skäl till återbetalning under villkoren i punkt 3. Struqtur ansvarar inte heller för sådana avbrott som ligger utanför Struqturs kontroll och vilka kan resultera i att vissa webbsidor och tjänster blir otillgängliga under kortare perioder.

7. Användarens ansvar och skyldigheter

7.1 Representationer och garantier
Användaren förbinder sig att:

 • Användaren har full behörighet och befogenhet att ingå avtal med Struqtur direkt eller på uppdrag av annan fysisk eller juridisk person.
 • utföra de skyldigheter som användningen av Struqturs tjänster innebär samt följa gällande lagar och regler, inklusive, men inte begränsat till, lagar och förordningar om överlåtelse av personlig information, avtalsrätt samt inte begränsa andra användares tillgång till Struqturs tjänster.
 • Användaren ska ha en giltig e-postadress och snabbt ändra sådana uppgifter som är nödvändiga för användandet av Struqturs tjänster i den mån sådana uppdateringar krävs.

7.2 Back-Up
Struqtur använder backup-system för att skydda informationen tillhörande användarkonton. Användaren är införstådd med att inget system är helt tillförlitligt. Skulle Användaren mot förmodan förlora data till följd av serverhaveri ersätter Struqtur inte Användaren för förlorad data eller kostnader för att återskapa eventuell förlorad data, mellan senaste backuptillfället och serverhaveriet.

7.3 Säkerhet och korrekt genomförande
Struqtur tar Användarens säkerhet på allvar och använder olika verktyg för att trygga tjänsternas övergripande säkerhet. Sådana verktyg är brandväggar, krypterade filer, professionella servrar och övervakningstjänster. För mer information om säkerheten kontakta Struqtur eller besök www.struqtur.se.
Användaren ansvarar för att inloggningsuppgifter och lösenord för att få tillgång till användarkontot förvaras på ett tryggt sätt. Struqtur ansvarar ej för sådana skador som uppkommer på grund av Användaren bristande hantering av användaruppgifterna och/eller lösenord.

Användaren förpliktar sig att inte:

 • försöka bryta mot säkerhetsrutinerna för att komma åt annans användarkonto.
 • söka tillgång till information på servern/servrarna som Struqtur använder på annat sätt än direkt koppling till tjänsterna.
 • försöka skicka information till servern/servrarna som Struqtur använder på annat sätt än direkt koppling till tjänsterna.
 • överföra virus, maskar eller kod av destruktiv natur till server/servrar som Struqtur använder eller på annat sätt förstöra tjänsterna.
 • försöka använda andra program än de som tillhandahållits av Struqtur eller uttryckligen godkänts av Struqtur för samverkan av tjänster tillhandahållna av Struqtur.

Tjänsterna får inte användas på ett sätt som strider mot lagar och förordningar, regler eller allmänna rättsregler eller för ett obehörigt ändamål. Användaren och personer med konton knutna till Användaren får inte använda Struqturs tjänster för olagliga ändamål såsom, men inte uteslutande, brott mot upphovsrätten eller ladda ned stötande, hotfullt, ärekränkande, nedsättande eller på annat sätt anstötliga filer. Alla sådana uppgifter kommer att avlägsnas från tjänsten efter Struqturs godkännande och ses som en överträdelse av Villkoren. Skulle Användaren eller annan person få kännedom om sådan aktivitet kan detta rapporteras till Struqtur via www.struqtur.se

7.4 Meddelanden
De meddelanden som Struqtur skickar till Användaren ska anses kommit Användaren tillhanda då dessa skickats till den e-postadress som Användaren angivit till Struqtur under registreringsfasen eller senare uppdatering av kontaktuppgifter. När information lämnas via webbsidor anses de kommit Användaren tillhanda från den tidpunkt då de publicerats på hemsidan.

8. Struqturs ansvar och skyldigheter

8.1 Grunder för tjänsterna
Struqturs målsättning är att tillhandahålla bästa möjliga service för användarna. Samma service lämnas till samtliga användare och lämnas med grundval av vad som är möjligt för Struqtur beroende på för var tid och ärende rådande omständigheter. Service i form av konsultation lämnas till Användaren, men denne får stå risken bi. För att tjänsterna som Struqtur erbjuder ska kunna utnyttjas till fullo krävs att Användaren använder dessa på ett ändamålsenligt sätt och lämnar all nödvändig information till Struqtur.

8.2 Tillhandahållande av tjänster
Struqtur eftersträvar att använda de bästa servrarna och säkerhetsverktygen när Struqtur tillhandahåller tjänster. Emellertid, med åtanke på Internets natur, ska Struqtur inte antagas vara ansvarig för de riskrelaterade element som finns vid användandet av webbaserade tjänster såvitt Struqtur tillhandahållit dess utifrån de principer som kommer till uttryck i punkten 8.1.

8.3 Ansvarsbegränsning
Struqtur ansvarar endast för brister som härrör från Struqtur. Struqtur ansvarar för de brister och skador som uppkommit på grund av klandervärt beteende eller bristande hantering från Struqturs sida. Struqtur kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Det sammanlagda ansvaret för Struqtur vare sig i kontrakt, användaravtalet, garanti, produktansvar, strikt ansvar eller annan grund, ska på intet sätt överstiga summan av de sammanlagda avgifter som Användaren erlagt under en tremånadersperiod fram till den tidpunkt då rätten till ersättning inträffat.

8.4 Friskrivning
Varken Struqtur eller någon av dess leverantörer eller återförsäljare erbjuder någon garanti av något slag, uttryckligen eller underförstått, och Struqtur friskriver sig från alla anspråk hänförliga till garanti, intrång, säljbarhet, korrekthet av information eller kompatibilitet. Inga grunder, förutom dem uttryckligen nämnda i Villkoren, kan åberopas av Användaren vid en eventuell skadeståndsprocess och Användaren ska inte rikta anspråk mot Struqtur i annat fall än att Struqtur överträtt Villkoren.

Struqtur garanterar inte att dess tjänster möter en användares specifika behov, fungerar med Användarens utrustning, systeminställningar, webbläsare eller att temporära brister av mindre betydelse inte kan inträffa. Struqtur kan dock rådgöra i sådana frågor. Användaren är härmed uppmärksammad på att Struqtur inte kan kontrollera funktionaliteten av Internet eller övervakningen av detsamma. Struqtur ansvarar ej för fel och brister i internetanvändningen.

8.5 Tredje part
Struqtur kontrollerar inte datatrafiken till eller från Struqtur över Internet. Flödet och säkerheten av sådan datatrafik är beroende av internettjänster som tredje part ansvarar för. Vid något tillfälle kan brister hos tredje part påverka funktionaliteten eller tillgången till Struqtur tjänster. Struqtur ansvarar för att göra alla affärsmässigt motiverade ansträngningar för att undvika sådana incidenter, emellertid kan Struqtur inte garantera att sådana avbrott eller brister i datatrafiken inte inträffar. Struqtur ska inte hållas ansvarig för brister hos exempelvis internetleverantörer.

9. Immateriella rättigheter

Allt innehåll och all programvara som finns tillgänglig via Struqturs webbsidor och tjänster eller som används för att driva och/eller utveckla verksamheten är Struqturs egendom med undantag för sådant innehåll som Användaren laddat upp. Struqturs licenstagare skyddas av upphovsrättslagarna. Alla rättigheter till Struqturs tjänster, dess innehåll, mjukvara är explicit Struqturs egendom. Alla varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper och jämförliga kännetecken för Struqturs tjänster får endast användas av Struqtur eller med godkännande av Struqtur. Användaren beviljas en begränsad, återkallelig, icke-exklusiv och icke-överförbar licens för Struqturs tjänster i den omfattning som överenskommits mellan Struqtur och Användaren. Struqtur förbehåller sig rätten att använda data som skickats till Struqtur eller laddats upp mot Struqturs tjänster, utan att identifiera källan, för statistiska ändamål. Statistiken samlas främst in för att förbättra servicen för Användaren. Struqtur kan även använda statistiken i marknadsförings- och informationssyfte, men endast på ett sätt som garanterar Användarens anonymitet och säkerhet.

10. Teknisk support

Teknisk support och kundsupport lämnas främst via Internet eller via tjänsterna. Online-stödet är tänkt att uppmuntra till snabba och kvalitativa lösningar för såväl enkla som komplicerade frågor. Ytterligare information om teknisk support finns på www.struqtur.se. Struqtur erbjuder annat stöd i form av debiterbara tjänster såsom utbildning och rådgivning. Priset för dessa återfinns på www.struqtur.se eller förhandlas mellan parterna.

11. Force Majeure

Varken Struqtur eller Användaren ska anses ansvariga för förseningar eller brister på grund av omständigheter som ligger utanför dessas kontroll. Sådana handlingar är exempelvis, men inte uteslutande, jordbävningar, strejker, krig, bränder, epidemier, transportsvårigheter eller andra företeelser benämnda ”Force Majeure”. Skyldigheter och rättigheter som inte kan utkrävas på grund av sådana omständigheter ska bedömas på daglig basis och respit lämnas motsvarande den tid som är skälig med hänsyn till rådande omständigheter.

12. Ändring av Villkoren

Struqtur förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera de regler som anges i användaravtalet. Sådana förändringar får omedelbar verkan efter det att Användaren informerats via e-post eller då publikation om förändringen skett på www.struqtur.se. Fortsatt användning av Struqturs tjänster innebär ett medgivande av de förändrade villkoren. Det rekommenderas därför att Användaren regelbundet besöker hemsidan.

13. Sekretesspolicy

Användning av Struqturs tjänster innebär ett godkännande av sekretesspolicyn. Denna policy återfinns bland annat på www.struqtur.se och gäller i allmänhet vid användningen av Struqturs tjänster eller webbsida.

14. Länkar till andra webbplatser

Länkar till andra webbplatser som inte kontrolleras av Struqtur kan förekomma på Struqturs hemsida eller i material som Struqtur skickar ut. Dessa tillhandahålls för att underlätta för Struqturs kunder att ta del av information som kan vara av vikt och intresse. Struqtur tar dock inget ansvar för innehållet, dess korrekthet eller tillförlitlighet, på sådana webbplatser.

15. Överlåtelse av tjänster

Struqtur förbehåller sig rätten att överlåta tjänster, inklusive, men utan begränsning, helt eller delvis till tredje part. Vid en försäljning eller omorganisering förbehåller sig Struqtur rätten att överlåta kundavtal. Användaren ska informeras om sådan överlåtelse via e-post. Användaren får inte överlåta avtalet och användarkontot mellan denne och Struqtur till tredje part. Dock kan en juridisk person välja att utse en ny person som representant och användare av kontot.

16. Gällande lag

Avtal mellan Struqtur och Användaren ska tolkas och tillämpas på ett sätt förenligt med gällande svensk lagstiftning utan hänsyn till någon rättsprincip som skulle resultera i tillämpning av annat lands lagstiftning.

17. Tvister

Tvister med anledning av avtal mellan Struqtur och Användaren ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Vardera part äger rätt att begära förhandling. Motparten ska medge sådan förhandling såvitt det inte är av väsentlig oangelägenhet. Om förhandling inte skulle resultera i en överenskommelse ska tvisten avgöras i Göteborgs tingsrätt.

18. Språk

Det officiella språket för avtalet är svenska. Struqtur kan efter eget bevåg översätta Villkoren och sekretesspolicyn till andra språk i informationssyfte eller för att underlätta för kund. Om en översättning skulle skilja sig från den svenska versionen på grund av skillnader i översättning eller liknande äger den svenska versionen företräde.

19. Rubriker

Rubriker i användaravtalet och sekretesspolicyn är införda endast för att underlätta läsningen och utgör inte en del av själva avtalen.

SEKRETESSPOLICY

Läs noggrant.

1. Allmänt

Var god läs följande sekretesspolicy noggrant innan du använder webbsidor eller tjänster tillhandahållna av Struqtur AB (”Struqtur”). Denna sekretesspolicy utgör ett avtal mellan Struqtur och dig som användare (”Användaren”) och gäller samtliga tjänster som Struqtur erbjuder. Med ”Användare” åsyftas samtliga personer som använder sig av en tjänst tillhandahållen av Struqtur eller en juridisk person när företrädare för denne, eller annan person för dennes räkning, använder sig av en tjänst tillhandahållen av Struqtur.

Användandet av webbsidor eller tjänster tillhandahållna av Struqtur innebär att Användaren samtycker till de i sekretesspolicyn angivna villkoren. Genom registrering och/eller användning av tjänsten samtycker Användaren till samtliga villkor. Struqtur förbehåller sig rätten att förändra villkoren i sekretesspolicyn. Tjänster och webbsidor får inte användas såvitt inte sekretesspolicyn i sin helhet godtagits.

Särskilda villkor för vissa av Struqturs tjänster kan förekomma. I dessa fall utgör sekretesspolicyn en integrerad del av dessa villkor. Skulle sekretesspolicyn stå i konflikt med sådana särskilda villkor har alltid sekretesspolicyn företräde. Sekretesspolicyn ska även användas om vid villrådighet gällande tolkning av för vissa tjänster specifika villkor.

Struqtur respekterar användarnas integritet och förbinder sig att följa såväl alla tillämpliga lagar och stadgar i Sverige och Europeiska unionen som de principer som kommer till uttryck i sekretesspolicyn. Struqtur är ansvarig för de uppgifter som inhämtas i samband med att Användaren använder de webbsidor och tjänster som Struqtur tillhandahåller och hanterar dessa i överensstämmelse med personuppgiftslagen.

2. Användning av uppgifter

2.1 Personuppgifter
I allmänhet kan webbplatsen besökas utan att personuppgifter behöver lämnas dock erfordras utlämnande av uppgifter då Användaren väljer att använda tjänster via webbplatsen. Information som erfordras är bland annat, men inte alltid uteslutande, kontaktuppgifter, nödvändig information för fakturering och annan personanknuten information. Struqtur kommer behålla de uppgifter som Användaren lämnar via webbplatsen, e-post, online-formulär eller liknande och behandla dessa på ett affärsmässigt och ansvarsfullt sätt. Struqtur förpliktar sig att inte röja eller sälja sådana personuppgifter till en tredje part förutom vid de situationer som kan komma till uttryck i sekretesspolicyn. Struqtur förbehåller sig rätten att dela information inom organisationen, även mellan Struqturs anställda, återförsäljare, entreprenörer, underleverantörer, och/eller tredje part om detta är nödvändigt för bearbetning av data eller på annat sätt nödvändigt för att på ett ändamålsenligt sätt tillhandahålla tjänster. Struqtur förbehåller sig rätten att använda personuppgifter såsom, men inte uteslutande, e-postadresser eller annan kontaktinformation i syfte att förbättra och/eller utveckla tjänster och/eller marknadsföra tjänster gentemot Användaren. Struqtur förbehåller sig även rätten att använda användaruppgifter och historisk data i relation till förslag, erbjudande och marknadsföring baserade på användarhistorik. I händelse av förvärv, sammanslagning eller annan omstrukturering av verksamheten har Struqtur rätt att överföra av Användaren lämnade uppgifter till dotterbolag, filialer eller tredje part. Användaren kommer att informeras om sådan överlåtelse och eventuella nya sekretesspolicy via e-post.

Att lämna personuppgifter till Struqtur utgör ett medgivande till att Struqtur behandlar uppgifterna på ett ovan angivet sätt. Struqtur ansvarar ej för information som Användaren delar med andra användare av Struqturs tjänster.

2.2 Cookies
Användning av Struqturs webbsidor och tjänster kan medföra placering av information i form av textfiler eller så kallade ”cookies” i Användarens dator. Cookies möjliggör inhämtandet av viss information från en dator så som internetprotocol (IP) address, information om operativsystem och webbläsare samt webbhistorik. Användandet av cookies åsyftar till att underlätta för Användaren genom att eliminera kravet att upprepa lösenord när tjänsterna används. Cookies används också för att analysera webbtrafiken och genomföra anonyma demografiska profileringar i ett försökt att därigenom förbättra Struqturs tjänster.

2.3 Aggregerad information
Struqtur förbehåller sig rätten att använda anonyma uppgifter från Användaren för att förbättra, utveckla och förändra sina tjänster samt sammanställa statistik och annan försäljningsinformation.

3. Säkerhet

Struqtur eftersträvar att erbjuda högsta möjliga säkerhet och skydd av personuppgifter tillhandahållna Struqtur. Struqtur använder sig av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förebygga och minimera risker i samband med inhämtande och lagring av information. Användaren bör emellertid vara uppmärksam på att det alltid föreligger risker då information sänds över Internet, varför Struqtur inte kan garantera fullständig säkerhet för information lämnad till Struqtur. Sekretesspolicyn förpliktigar Struqtur att vidta rimliga åtgärder för att uppnå en trygg och säker hantering av Användarens uppgifter.

4. Ändring av sekretesspolicy

Struqtur förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera sekretesspolicyn efter eget gottfinnande. Förändringarna gäller omedelbart från den tid då Användaren via e-post underrättats om förändringar, eller från den tidpunkt då Struqtur meddelat sådana förändringar via sin hemsida. Genom fortsatt användande av Struqturs webbsidor eller tjänster efter att eventuella förändringar eller modifieringar skett i sekretesspolicyn godkänner Användaren gjorda förändringar. Användaren bör regelbundet se över sekretesspolicyn.

5. Tillämpliga lagrum

Denna sekretesspolicy ska tolkas, tillämpas och verkställas i enlighet och överensstämmande med gällande lagstiftning i Sverige, utan hänsyn till någon rättsprincip som skulle resultera i tillämpningen av annat lands lagstiftning eller jurisdiktion. Detta gäller oavsett om Struqturs tjänster används från Sverige eller utomlands.

6. Lagstadgade rättigheter

Sekretesspolicyn får inte i något hänseende inskränka eller på annat sätt begränsa Struqturs eller Användarens för var tid rådande lagstadgade rättigheter. Ingenting i sekretesspolicyn ska begränsa Användarens rättigheter att kontrollera, ta bort eller korrigera personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Användaren kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta Struqtur på nedan angiven e-postadress. Möjligheten för Struqtur att tillhandahålla tjänster kan dock begränsas i det fall Användaren väljer att ta bort av användaren lämnade uppgifter. Eventuella frågor gällande sekretesspolicyn skickas via e-post till info@Struqtur.se

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL – VENDIUM SOM PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

1. Definitioner

Begrepp i detta Biträdesavtal skall tolkas och tillämpas i enlighet med Tillämplig Dataskyddslagstiftning.
Definitioner som används i detta Biträdesavtal men som inte är definierade i detta Biträdesavtal ska definieras i enlighet med Användarvillkoren.

2. Behandling av personuppgifter och instruktioner

Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att endast behandla omfattade personuppgifter i enlighet med detta Personuppgiftsbiträdesavtal, Användaravtalet och Personuppgiftsansvarigs dokumenterade instruktioner, såvida inte annat följer av tillämplig dataskyddslagstiftning.

Den Personuppgiftsansvarige bekräftar att Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt detta Biträdesavtal med undantag för eventuella skriftliga instruktioner som lämnats i enskilda fall i enlighet med avsnitt 3 nedan utgör samtliga instruktioner som skall följas av Personuppgiftsbiträdet. Eventuella ändringar i den Personuppgiftsansvariges instruktioner skall, med undantag från vad som anges i avsnitt 5 nedan, förhandlas separat och skall, för att bli gällande, dokumenteras skriftligt och undertecknas av båda Parter.

Personuppgiftsbiträdet ska, i den utsträckning som krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och enligt den Personuppgiftsansvariges skriftliga instruktioner i varje enskilt fall, bistå den Personuppgiftsansvarige vid fullgörandet av dennes skyldigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Personuppgiftsbiträdet skall informera den Personuppgiftsansvarige omedelbart om Personuppgiftsbiträdet anser att en instruktion från den Personuppgiftsansvarige strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning.

3. Överföring av personuppgifter

Om den Personuppgiftsansvarige ingår avtal med tredje part om att sådan tredje part skall tillhandahålla tjänster till den Personuppgiftsansvarige vilka skall integreras mot Personuppgiftsbiträdets tjänster bekräftar härmed Parterna att Personuppgiftsbiträdet är skyldigt samt berättigad att lämna ut samt mottaga de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna fullgöra sina respektive förpliktelser mot den Personuppgiftsansvarige.

Personuppgiftsbiträdet förbinder sig, med undantag från stycket ovan, att inte utan föregående skriftligt medgivande från den Personuppgiftsansvarige utlämna eller på annat sätt göra personuppgifter som behandlats enligt detta Biträdesavtal tillgängliga för tredje part, om annat inte följer av svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut.

Om en användare begär information från Personuppgiftsbiträdet om behandlingen av dennes personuppgifter ska Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål hänskjuta sådan begäran till den Personuppgiftsansvarige.

Om behörig myndighet begär information från Personuppgiftsbiträdet om behandlingen av personuppgifter skall Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål informera den Personuppgiftsansvarige om detta, om annat inte följer av svensk eller europeisk tillämplig lag, domstols- eller myndighetsbeslut. Personuppgiftsbiträdet skall inte i något avseende handla för den Personuppgiftsansvariges räkning eller som ombud för denne, och får inte utan föregående medgivande från den Personuppgiftsansvarige överföra eller på annat sätt lämna ut personuppgifter eller andra uppgifter rörande behandlingen av personuppgifter till tredje part, om annat inte följer av svensk eller europeisk tillämplig lag, domstols- eller myndighetsbeslut.

Om det enligt tillämplig svensk eller europeisk lag begärs att Personuppgiftsbiträdet skall utlämna personuppgifter som Personuppgiftsbiträdet behandlar för den Personuppgiftsansvariges räkning, är Personuppgiftsbiträdet skyldigt att omgående meddela den Personuppgiftsansvarige om detta, om annat inte följer av aktuell lag, domstols- eller myndighetsbeslut, och att i samband med utlämnandet begära att uppgifterna behandlas med sekretess.

4. Underleverantörer

Personuppgiftsansvarig ger härmed Personuppgiftsbiträdet allmänt förhandstillstånd enligt artikel 28.2 GDPR att för Personuppgiftsansvarigs räkning anlita underleverantörer för behandling av personuppgifter. Personuppgiftsbiträdesavtal med sådana underleverantörer ska ålägga underleverantören motsvarande skyldigheter som Personuppgiftsbiträdet har enligt detta Personuppgiftsbiträdesavtal.

Personuppgiftsbiträdet ska informera Personuppgiftsansvarig om eventuella planer på att anlita nya underleverantörer och vid byte av underleverantör som behandlar personuppgifter. Personuppgiftsansvarig skall ges möjlighet att göra invändningar mot sådana förändringar.

Om underleverantören inte fullgör sina skyldigheter i fråga om dataskydd skall Personuppgiftsbiträdet vara ansvarig gentemot Personuppgiftsansvarig för utförandet av underleverantörens skyldigheter.

5. Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till riskerna vid behandling av personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet ska därvid beakta den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för användarnas rättigheter och friheter. Vad som stipuleras i detta Personuppgiftsbiträdesavtal utgör enligt Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträdet tillräckliga garantier i detta avseende.

Personuppgiftsbiträdet ska tillåta de inspektioner som Tillsynsmyndighet kan kräva för säkerställandet av en korrekt behandling av personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet ska följa av Tillsynsmyndighet fattade beslut om åtgärder för att uppfylla säkerhetskrav enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

För det fall Personuppgiftsbiträdet, till följd av den verksamhet som den Personuppgiftsansvarige bedriver, kommer att behandla känsliga personuppgifter förbinder sig den Personuppgiftsansvarige att innan sådan behandling påbörjas ta del av de säkerhetsåtgärder som kan komma att krävas vid sådan behandling av personuppgifter. Den Personuppgiftsansvarige är skyldigt att inte, utan att ha vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs enligt tillämplig dataskydddslagstiftning, låta Personuppgiftsbiträdet behandla känsliga personuppgifter.

6. Sekretess

Utöver de sekretessåtaganden som följer av Användaravtalet, åtar sig Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträdet att inte för tredje man röja information som framkommer under detta Personuppgiftsbiträdesavtal (”Konfidentiell Information”), såvida inte sådan skyldighet föreligger enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträdet åtar sig vidare att inte, direkt eller indirekt, för egen eller annans räkning, utnyttja Konfidentiell Information för att annat syfte än att uppfylla sina skyldigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning eller detta Personuppgiftsbiträdesavtal.

Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att personer med behörighet att behandla personuppgifter har åtagit sig att iaktta konfidentialitet eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt.

7. Rätt till insyn

Den Personuppgiftsansvarige ska, i sin egenskap av personuppgiftsansvarig, ha rätt att vidta erforderliga åtgärder för att verifiera att Personuppgiftsbiträdet kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta Biträdesavtal och att Personuppgiftsbiträdet faktiskt har vidtagit de åtgärder som krävs för att säkerställa att dessa fullgörs.

Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att tillhandahålla den Personuppgiftsansvarige all information som krävs för att visa att de skyldigheter som anges i detta Biträdesavtal efterlevs, samt att möjliggöra för och medverka till sådan granskning, inklusive kontroll på plats, som genomförs av den Personuppgiftsansvarige eller annan granskare som utsetts av denne, under förutsättning att de personer som utför granskningen ingår lämpliga sekretessavtal.

8. Avtalstid

Detta Personuppgiftsbiträdesavtal gäller så länge som Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för den Personuppgiftsansvarige.

9. Upphörande av behandling av personuppgifter

Vid upphörande av detta Biträdesavtal har den Personuppgiftsansvarige trettio (30) dagar på sig att hämta ut alla personuppgifter som behandlats enligt detta Biträdesavtal, varefter Personuppgiftsbiträdet kommer att radera personuppgifterna om inte lagring av personuppgifterna krävs enligt svensk eller europeisk lagstiftning.

10. Ersättning

Personuppgiftsbiträdet har rätt till skälig ersättning på löpande räkning för fullgörande av sina åtaganden under detta Personuppgiftsbiträdesavtal.

11. Ansvar

De ansvarsbegränsningar som anges i kapitel 5 i Användarvillkoren skall tillämpas för Personuppgiftsbiträdets ansvar enligt detta Biträdesavtal.

Ladda ner appen

Kontakt

Telefon: 010 – 21 20 100
E-post: beijerbyggbyggare@byggerstruqtur.se
Helgfria vardagar: 09:00 – 17:00
Lunchstängt: 12:00 – 12:30

Frågor & svar