SEKRETESSPOLICY

Läs noggrant.

1. Allmänt

Var god läs följande sekretesspolicy noggrant innan du använder webbsidor eller tjänster tillhandahållna av Vendium AB (”Vendium”). Denna sekretesspolicy utgör ett avtal mellan Vendium och dig som användare (”Användaren”) och gäller samtliga tjänster som Vendium erbjuder. Med ”Användare” åsyftas samtliga personer som använder sig av en tjänst tillhandahållen av Vendium eller en juridisk person när företrädare för denne, eller annan person för dennes räkning, använder sig av en tjänst tillhandahållen av Vendium.

Användandet av webbsidor eller tjänster tillhandahållna av Vendium innebär att Användaren samtycker till de i sekretesspolicyn angivna villkoren. Genom registrering och/eller användning av tjänsten samtycker Användaren till samtliga villkor. Vendium förbehåller sig rätten att förändra villkoren i sekretesspolicyn. Tjänster och webbsidor får inte användas såvitt inte sekretesspolicyn i sin helhet godtagits.

Särskilda villkor för vissa av Vendiums tjänster kan förekomma. I dessa fall utgör sekretesspolicyn en integrerad del av dessa villkor. Skulle sekretesspolicyn stå i konflikt med sådana särskilda villkor har alltid sekretesspolicyn företräde. Sekretesspolicyn ska även användas om vid villrådighet gällande tolkning av för vissa tjänster specifika villkor.

Vendium respekterar användarnas integritet och förbinder sig att följa såväl alla tillämpliga lagar och stadgar i Sverige och Europeiska unionen som de principer som kommer till uttryck i sekretesspolicyn. Vendium är ansvarig för de uppgifter som inhämtas i samband med att Användaren använder de webbsidor och tjänster som Vendium tillhandahåller och hanterar dessa i överensstämmelse med personuppgiftslagen.

2. Användning av uppgifter

2.1. Personuppgifter

I allmänhet kan webbplatsen besökas utan att personuppgifter behöver lämnas dock erfordras utlämnade av uppgifter då Användaren väljer att använda tjänster via webbplatsen. Information som erfordras är bland annat, men inte alltid uteslutande, kontaktuppgifter, nödvändig information för fakturering och annan personanknuten information. Vendium kommer behålla de uppgifter som Användaren lämnar via webbplatsen, e-post, online-formulär eller liknande och behandla dessa på ett affärsmässigt och ansvarsfullt sätt. Vendiumförpliktar sig att inte röja eller sälja sådana personuppgifter till en tredje part förutom vid de situationer som kan komma till uttryck i sekretesspolicyn. Vendium förbehåller sig rätten att dela information inom organisationen, även mellan Vendiums anställda, återförsäljare, entreprenörer, underleverantörer, och/eller tredje part om detta är nödvändigt för bearbetning av data eller på annat sätt nödvändigt för att på ett ändamålsenligt sätt tillhandahålla tjänster. Vendium förbehåller sig rätten att använda personuppgifter såsom, men inte uteslutande, e-postadresser eller annan kontaktinformation i syfte att förbättra och/eller utveckla tjänster och/eller marknadsföra tjänster gentemot Användaren. Vendium förbehåller sig även rätten att använda användaruppgifter och historisk data i relation till förslag, erbjudande och marknadsföring baserade på användarhistorik. I hädelse av förvärv, sammanslagning eller annan omstrukturering av verksamheten har Vendium rätt att överföra av Användaren lämnade uppgifter till dotterbolag, filialer eller tredje part. Användaren kommer att informeras om sådan överlåtelse och eventuella nya sekretesspolicy via e-post.

Att lämna personuppgifter till Vendium utgör ett medgivande till att Vendium behandlar uppgifterna på ett ovan angivet sätt. Vendium ansvarar ej för information som Användaren delar med andra användare av Vendiums tjänster.

2.2. Cookies

Användning av Vendiums webbsidor och tjänster kan medföra placering av information i form av textfiler eller så kallade ”cookies” i Användarens dator. Cookies möjliggör inhämtandet av viss information från en dator så som internetprotocol (IP) adress, information om operativsystem och webbläsare samt webbhistorik. Användandet av cookies åsyftar till att underlätta för Användaren genom att eliminera kravet att upprepa lösenord när tjänsterna används. Cookies används också för att analysera webbtrafiken och genomföra anonyma demografiska profileringar i ett försökt att därigenom förbättra Vendiums tjänster.

2.3. Aggregerad information

Vendium förbehåller sig rätten att använda anonyma uppgifter från Användaren för att förbättra, utveckla och förändra sina tjänster samt sammanställa statistik och annan försäljningsinformation.

3. Säkerhet

Vendium eftersträvar att erbjuda högsta möjliga säkerhet och skydd av personuppgifter tillhandahållna Vendium. Vendium använder sig av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förebygga och minimera risker i samband med inhämtande och lagring av information. Användaren bör emellertid vara uppmärksam på att det alltid föreligger risker då information sänds över Internet, varför Vendium inte kan garantera fullständig säkerhet för information lämnad till Vendium. Sekretesspolicyn förpliktigar Vendium att vidta rimliga åtgärder för att uppnå en trygg och säker hantering av Användarens uppgifter.

4. Ändring av sekretesspolicy

Vendium förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera sekretesspolicyn efter eget gottfinnande. Förändringarna gäller omedelbart från den tid då Användaren via e-post underrättats om förändringar, eller från den tidpunkt då Vendium meddelat sådana förändringar via sin hemsida. Genom fortsatt användande av Vendiums webbsidor eller tjänster efter att eventuella förändringar eller modifieringar skett i sekretesspolicyn godkänner Användaren gjorda förändringar. Användaren bör regelbundet se över sekretesspolicyn.

5. Tillämpliga lagrum

Denna sekretesspolicy ska tolkas, tillämpas och verkställas i enlighet och överensstämmande med gällande lagstiftning i Sverige, utan hänsyn till någon rättsprincip som skulle resultera i tillämpningen av annat lands lagstiftning eller jurisdiktion. Detta gäller oavsett om Vendiums tjänster används från Sverige eller utomlands.

6. Lagstadgade rättigheter

Sekretesspolicyn får inte i något hänseende inskränka eller på annat sätt begränsa Vendiums eller Användarens för var tid rådande lagstadgade rättigheter. Ingenting i sekretesspolicyn ska begränsa Användarens rättigheter att kontrollera, ta bort eller korrigera personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Användaren kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta Vendium på nedan angiven e-postadress. Möjligheten för Vendium att tillhandahålla tjänster kan dock begränsas i det fall Användaren väljer att ta bort av användaren lämnade uppgifter. Eventuella frågor gällande sekretesspolicyn skickas via e-post till info@vendium.se

ANVÄNDARAVTAL/VILLKOR

Läs noggrant.

1. Allmänt

Samtliga villkor i detta avtal (”Villkoren”) gäller vid användandet av Vendiums AB (”Vendium”) webbsidor och/eller tjänster. Godkännande av Villkoren utgör en överenskommelse mellan Vendium och dig som användare (”Användaren”). Villkoren avser samtliga webbsidor och tjänster som tillhandahålls i Vendiums regi. Användningen av de webbplatser eller tjänster som Vendium tillhandahåller innebär att Användaren samtycker till Villkoren. Genom registrering för tjänster samtycker Användaren till Villkoren och är bunden av dessa var gång någon av Vendiums tjänster används. Tjänster som Vendium tillhandahåller får ej användas om Användaren inte samtycker till Villkoren i sin helhet. Vendium förbehåller vid vilken tidpunkt som helst förändra Villkoren. Användaren ansvarar för att tjänsterna används på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med Villkoren. Om någon annan person än Användaren använder tjänsterna för Användarens räkning ansvarar Användaren för att personen är införstådd med innehållet i Villkoren.

2. Begränsningar

Tjänsten är endast avsedd för kommersiellt bruk och inte för konsumenter. För att registrera ett konto (”Kontot”) hos Vendium ska användaren uppfylla följande:

 1. Vara enskild person i myndig ålder, agerande för honom eller henne själv eller för en juridisk person. Ett konto som registrerats på automatisk väg accepteras inte.
 2. Tillhandahålla fullständigt namn, en giltig e-postadress samt annan information som efterfrågas under registreringsprocessen.
 3. Förbinda sig att inte vid något tillfälle återförsälja de tjänster Vendium tillhandahåller, eller ansluta tjänsterna till en tredje part.
 4. Inte låta andra personer använda kontoinloggning eller låta flera personer dela för Användaren specifika inloggningsuppgifter. Däremot är antalet Användare som skapats från samma konto inte begränsat. Detta möjliggör för exempelvis ett bolag att ha flera separata konton.

3. Avgifter och skatter

Registrering av ett användarkonto, prenumeration av tjänster, användarkonton, tilläggstjänster från Vendium o.d. är föremål för avgiftsuttag i enlighet med de för var tid rådande priser angivna på www.vendium.se. Tjänsterna löper tillsvidare vilket innebär att en ny bindningsperiod automatiskt påbörjas när en tidigare period avslutats. Den nya period löper över samma tid som föregående och med samma villkor såvitt inte kunden avslutat prenumerationen på tjänsten eller användarkontot. Användarkonton är avsedda individuellt bruk och ett konto avser en person. Tilläggstjänster avser samtliga användarkonto som en Användare registrerat och kan således inte avse endast ett användarkonto. Tilläggstjänster debiteras vid slutet av varje månad. Betalning av ordinarie abonnemangsavgifter och engångstjänster, såsom utbildning och/eller rådgivning, ska betalas i förskott såvitt inte annan överenskommelse träffats mellan Användaren och Vendium. Det åligger Användaren att visa att sådan överenskommelse kommit till stånd vid eventuella tvister.

Priset på tjänsterna ska primärt framgå av Vendiums webbplatser eller på annat sätt komma Användaren till känna innan eller i samband med tecknande av tjänsten. Tilläggstjänster, nya användarkonton eller liknande definieras som en ”uppgradering” och motsatsvis blir uppsägning av dylika ”nedgraderingar”. Avgifter som uppkommit som ett resultat av en uppgradering följer proportionellt under återstoden av abonnemangstiden varefter avgifterna ska erläggas med övriga avgifter vid början av varje period såvitt dessa inte sagts upp. Användaren står för eventuella kostnader i samband med transaktionen såsom bankavgifter. Om en faktura ej betalats kan detta resultera i att Vendium vidtar åtgärder för att driva in betalningen samt fryser användarkontot och därtill hörande tjänster. Användaren kan även åläggas extra avgifter i form av påminnelse- och förseningsavgifter samt andra kostnader som uppstått som ett resultat av att fakturan inte betalats i erforderlig tid. Ett fryst användarkonto kan göras tillgängligt för Användaren igen efter att denne betalar fakturan.

En nedgradering av ett användarkonto får omedelbar verkan men innebär inte att någon avräkning och återbetalning görs mot en erlagd förskottsbetalning. Kostnadsreduceringen som ett resultat av en nedgradering får verkan för nästa fakturaperiod. Som huvudregel är all erlagd betalning definitiv och således inte återbetalningsbar. Återbetalning sker inte för partiell användning eller månader av inaktivitet förutom i de fall tillgången och användningen av tjänsterna begränsat av skäl hänförliga till Vendium. Alla priser är angivna exklusive moms och exklusive eventuella andra skatter och avgifter som myndigheter kan tänkas ålägga tjänsterna.

4. Förändringar

4.1. Tjänster

Vendium strävar ständigt efter att förbättra sina tjänster och utbud. Därför kan innehållet och funktioner av tjänsterna förändras över tid. Tjänster kan även försvinna, läggas till eller förändras efter Vendiums gottfinnande. Vendium strävar emellertid att sådana förändringar medför minsta möjliga negativa verkningar för Användaren. Vendium ska göra alla rimliga ansträngningar för att uppnå högsta möjliga servicenivå. Detta garanteras bland annat genom användandet av flera Internet-anslutningar, professionella servrar och kortare avbrott för service. Sådana kortare avbrott är inte skäl till återbetalning under villkoren i punkt 3. Vendium ansvarar inte heller för sådana avbrott som ligger utanför Vendiums kontroll och vilka kan resultera i att vissa webbsidor och tjänster blir otillgängliga under kortare perioder.

4.2. Pris

Alla priser kan förändras. Om priserna ändras ska Vendium ge användaren minst 30 dagars varsel. Information om eventuella prisförändringar publiceras på www.vendium.se eller via e-post till den e-postadress Användaren angivit vid registrering. Användaren ansvarar för att Vendium har korrekta kontaktuppgifter.

5. Användarens ansvar och skyldigheter

5.1. Representationer och garantier

Användaren förbinder sig att:

 1. Användaren har full behörighet och befogenhet att ingå avtal med Vendium direkt eller på uppdrag av annan fysisk eller juridisk person.
 2. utföra de skyldigheter som användningen av Vendiums tjänster innebär samt följa gällande lagar och regler, inklusive, men inte begränsat till, lagar och förordningar om överlåtelse av personlig information, avtalsrätt samt inte begränsa andra användares tillgång till Vendiums tjänster.
 3. Användaren ska ha en giltig e-postadress och snabbt ändra sådana uppgifter som är nödvändiga för användandet av Vendiums tjänster i den mån sådana uppdateringar krävs.
5.2. Back-Up

Vendium använder backup-system för att skydda informationen tillhörande användarkonton. Användaren är införstådd med att inget system är helt tillförlitligt. Det rekommenderas därför att Användaren skapar egna backup-filer för att maximera säkerheten.

5.3. Säkerhet och korrekt genomförande

Vendium tar Användarens säkerhet på allvar och använder olika verktyg för att trygga tjänsternas övergripande säkerhet. Sådana verktyg är brandväggar, krypterade filer, professionella servrar och övervakningstjänster. För mer information om säkerheten kontakta Vendium eller besök www.vendium.se.

Användaren ansvarar för att inloggningsuppgifter och lösenord för att få tillgång till användarkontot förvaras på ett tryggt sätt. Vendium ansvarar ej för sådana skador som uppkommer på grund av Användaren bristande hantering av användaruppgifterna och/eller lösenord.

Användaren förpliktar sig att inte:

 1. försöka bryta mot säkerhetsrutinerna för att komma åt annans användarkonto.
 2. söka tillgång till information på servern/servrarna som Vendium använder på annat sätt än direkt koppling till tjänsterna.
 3. försöka skicka information till servern/servrarna som Vendium använder på annat sätt än direkt koppling till tjänsterna.
 4. överföra virus, maskar eller kod av destruktiv natur till server/servrar som Vendium använder eller på annat sätt förstöra tjänsterna.
 5. försöka använda andra program än de som tillhandahållits av Vendium eller uttryckligen godkänts av Vendium för samverkan av tjänster tillhandahållna av Vendium.

Tjänsterna får inte användas på ett sätt som strider mot lagar och förordningar, regler eller allmänna rättsregler eller för ett obehörigt ändamål. Användaren och personer med konton knutna till Användaren får inte använda Vendiums tjänster för olagliga ändamål såsom, men inte uteslutande, brott mot upphovsrätten eller ladda ned stötande, hotfullt, ärekränkande, nedsättande eller på annat sätt anstötliga filer. Alla sådana uppgifter kommer att avlägsnas från tjänsten efter Vendiums godkännande och ses som en överträdelse av Villkoren. Skulle Användaren eller annan person få kännedom om sådan aktivitet kan detta rapporteras till Vendium via www.vendium.se

5.4. Meddelanden

De meddelanden som Vendium skickar till Användaren ska anses kommit Användaren tillhanda då dessa skickats till den e-postadress som Användaren angivit till Vendium under registreringsfasen eller senare uppdatering av kontaktuppgifter. När information lämnas via webbsidor anses de kommit Användaren tillhanda från den tidpunkt då de publicerats på hemsidan.

6. Vendiums ansvar och skyldigheter

6.1. Grunder för tjänsterna

Vendiums målsättning är att tillhandahålla bästa möjliga service för användarna. Samma service lämnas till samtliga användare och lämnas med grundval av vad som är möjligt för Vendium beroende på för var tid och ärende rådande omständigheter. Service i form av konsultation lämnas till Användaren, men denne får stå risken bi. För att tjänsterna som Vendium erbjuder ska kunna utnyttjas till fullo krävs att Användaren använder dessa på ett ändamålsenlig sätt och lämnar all nödvändig information till Vendium.

6.2. Tillhandahållande av tjänster

Vendium eftersträvar att använda de bästa servrarna och säkerhetsverktygen när Vendium tillhandahåller tjänster. Emellertid, med åtanke på Internets natur, ska Vendium inte antagas vara ansvarig för de riskrelaterade element som finns vid användandet av webbaserade tjänster såvitt Vendium tillhandahållit dess utifrån de principer som kommer till uttryck i punkten 6.1.

6.3. Ansvarsbegränsning

Vendium ansvarar endast för brister som härrör från Vendium. Vendium ansvarar för de brister och skador som uppkommit på grund av klandervärt beteende eller bristande hantering från Vendiums sida. Vendium kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Det sammanlagda ansvaret för Vendium varse sig i kontrakt, användaravtalet, garanti, produktansvar, strikt ansvar eller annan grund, ska på intet sätt överstiga summan av de sammanlagda avgifter som Användaren erlagt under en tremånadersperiod fram till den tidpunkt då rätten till ersättning inträffat.

6.4. Friskrivning

Varken Vendium eller någon av dess leverantörer eller återförsäljare erbjuder någon garanti av något slag, uttryckligen eller underförstått, och Vendium friskriver sig från alla anspråk hänförliga till garanti, intrång, säljbarhet, korrekthet av information eller kompatibilitet. Inga grunder, förutom dem uttryckligen nämnda i Villkoren, kan åberopas av Användaren vid en eventuell skadeståndsprocess och Användaren ska inte rikta anspråk mot Vendium i annat fall än att Vendium överträtt Villkoren.

Vendium garanterar inte att dess tjänster möter en användares specifika behov, fungerar med Användarens utrustning, systeminställningar, webbläsare eller att temporära brister av mindre betydelse inte kan inträffa. Vendium kan dock rådgöra i sådana frågor. Användaren är härmed uppmärksammad på att Vendium inte kan kontrollera funktionaliteten av Internet eller övervakningen av detsamma. Vendium ansvarar ej för fel och brister i internetanvändningen.

6.5. Tredje part

Vendium kontrollerar inte datatrafiken till eller från Vendium över Internet. Flödet och säkerheten av sådan datatrafik är beroende av internettjänster som tredje part ansvarar för. Vid något tillfälle kan brister hos tredje part påverka funktionaliteten eller tillgången till Vendium tjänster. Vendium ansvarar för att göra alla affärsmässigt motiverade ansträngningar för att undvika sådana incidenter, emellertid kan Vendium inte garantera att sådana avbrott eller brister i datatrafiken inte inträffar. Vendium ska inte hållas ansvarig för brister hos exempelvis internetleverantörer.

7. Immateriella rättigheter

Allt innehåll och all programvara som finns tillgänglig via Vendiums webbsidor och tjänster eller som används för att driva och/eller utveckla verksamheten är Vendiums egendom med undantag för sådant innehåll som Användaren laddat upp. Vendiums licenstagare skyddas av upphovsrättslagarna. Alla rättigheter till Vendiums tjänster, dess innehåll, mjukvara är explicit Vendiums egendom. Alla varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper och jämförliga kännetecken för Vendiums tjänster får endast användas av Vendium eller med godkännande av Vendium. Användaren beviljas en begränsad, återkallelig, icke-exklusiv och icke-överförbar licens för Vendiums tjänster i den omfattning som överenskommits mellan Vendium och Användaren. Vendium förbehåller sig rätten att använda data som skickats till Vendium eller laddats upp mot Vendiums tjänster, utan att identifiera källan, för statistiska ändamål. Statistiken samlas främst in för att förbättra servicen för Användaren. Vendium kan även använda statistiken i marknadsförings- och informationssyfte, men endast på ett sätt som garanterar Användarens anonymitet och säkerhet.

8. Teknisk support

Teknisk support och kundsupport lämnas främst via Internet eller via tjänsterna. Online-stödet är tänkt att uppmuntra till snabba och kvalitativa lösningar för såväl enkla som komplicerade spörsmål. Ytterligare information om teknisk support finns på www.vendium.se. Vendium erbjuder annat stöd i form debiterbara tjänster såsom utbildning och rådgivning. Priset för dessa återfinns på www.vendium.se eller förhandlas mellan parterna.

9. Force Majeure

Varken Vendium eller Användaren ska anses ansvariga för förseningar eller brister på grund av omständigheter som ligger utanför dessas kontroll. Sådana handlingar är exempelvis, men inte uteslutande, jordbävningar, strejker, krig, bränder, epidemier, transportsvårigheter eller andra företeelser benämnda ”Force Majeure”. Skyldigheter och rättigheter som inte kan utkrävas på grund av sådana omständigheter ska bedömas på daglig basis och respit lämnas motsvarande den tid som är skälig med hänsyn till rådande omständigheter.

10. Uppsägning och nedgradering

10.1. Uppsägning och nedgradering på inititativ av Användaren

Användarkontot kan avslutas eller nedgraderas av Användaren när som helst. Uppsägning eller nedgradering gäller omedelbart och kan inte återkallas. Uppsägning eller nedgradering av användarkontot bör meddelas av Användaren innan utgången av en betalningsperiod eftersom Användaren annars kommer debiteras för nästkommande betalningsperiod.

10.2. Uppsägning och nedgradering påkallat på inititativ av Vendium

Vendium förbehåller sig rätten att avsluta användarkontot eller en tjänst när som helst och med omedelbar verkan om:

 1. Användaren bryter mot något av villkoren i användaravtalet eller sekretesspolicyn.
 2. om betalning uteblir, helt eller delvis, och detta inte är av ringa betydelse. Uppsägning på denna grund kan ske av samtliga tjänster. Om betalning erläggs senare kan Vendium erbjuda Användaren att åter få tillgång till tjänsterna.

Vendium förbehåller sig rätten att vägra nuvarande eller framtida användning av tjänster tillhandahållna av Vendium om Villkoren inte efterlevs av Användaren.

10.3. Effekterna av en nedgradering

En nedgradering kan resultera i förlust av innehåll eller data som angivits eller laddats upp av Användaren. En nedgradering kan även resultera i att vissa funktioner försvinner samt att kapaciteten på tjänsten minskar. Det rekommenderas därför att Användaren kopierar all relevant information för säkert förvar innan Användaren väljer att nedgradera sitt användarkonto.

10.4. Effekterna av en uppsägning

När användarkontot avslutats kommer Användaren sakna återkomst till kontot. All information och data på kontot kommer att raderas. Uppgifter som raderats kan inte återställas under några omständigheter.

11. Ändring av Villkoren

Vendium förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera de regler som anges i användaravtalet. Sådana förändringar får omedelbar verkan efter det att Användaren informerats via e-post eller då publikation om förändringen skett på www.vendium.se. Fortsatt användning av Vendiums tjänster innebär ett medgivande av de förändrade villkoren. Det rekommenderas därför att Användaren regelbundet besöker hemsidan.

12. Sekretesspolicy

Användning av Vendiums tjänster innebär ett godkännande av sekretesspolicyn. Denna policy återfinns bland annat på www.Vendium.seoch gäller i allmänhet vid användningen av Vendiums tjänster eller webbsida.

13. Länkar till andra webbplatser

Länkar till andra webbplatser som inte kontrolleras av Vendium kan förekomma på Vendiums hemsida eller i material som Vendium skickar ut. Dessa tillhandahålls för att underlätta för Vendiums kunder att ta del av information som kan vara av vikt och intresse. Vendium tar dock inget ansvar för innehållet, dess korrekthet eller tillförlitlighet, på sådana webbplatser.

14. Överlåtelse av tjänster

Vendium förbehåller sig rätten att överlåta tjänster, inklusive, men utan begränsning, helt eller delvis till tredje part. Vid en försäljning eller omorganisering förbehåller sig Vendium rätten att överlåta kundavtal. Användaren ska informeras om sådan överlåtelse via e-post. Användaren får inte överlåta avtalet och användarkontot mellan denne och Vendium till tredje part. Dock kan en juridisk person välja att utse en ny person som representant och användare av kontot.

15. Gällande lag

Avtal mellan Vendium och Användaren ska tolkas och tillämpas på ett sätt förenligt med gällande svensk lagstiftning utan hänsyn till någon rättsprincip som skulle resultera i tillämpning av annat lands lagstiftning.

16. Tvister

Tvister med anledning av avtal mellan Vendium och Användaren ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Vardera part äger rätt att begära förhandling. Motparten ska medge sådan förhandling såvitt det inte är av väsentlig oangelägenhet. Om förhandling inte skulle resultera i en överenskommelse ska tvisten avgöras i Göteborgs tingsrätt.

17. Språk

Det officiella språket för avtalet är svenska. Vendium kan efter eget bevåg översätta Villkoren och sekretesspolicyn till andra språk i informationssyfte eller för att underlätta för kund. Om en översättning skulle skilja sig från den svenska versionen på grund av skillnader i översättning eller liknande äger den svenska versionen företräde.

18. Rubriker

Rubriker i användaravtalet och sekretesspolicyn är införda endast för att underlätta läsningen och utgör inte en del av själva avtalen.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL – VENDIUM SOM PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

1. Definitioner

Begrepp i detta Biträdesavtal skall tolkas och tillämpas i enlighet med Tillämplig Dataskyddslagstiftning.
Definitioner som används i detta Biträdesavtal men som inte är definierade i detta Biträdesavtal ska definieras i enlighet med Användarvillkoren.

2. Behandling av personuppgifter och instruktioner

Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att endast behandla omfattade personuppgifter i enlighet med detta Personuppgiftsbiträdesavtal, Användaravtalet och Personuppgiftsansvarigs dokumenterade instruktioner, såvida inte annat följer av tillämplig dataskyddslagstiftning.

Den Personuppgiftsansvarige bekräftar att Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt detta Biträdesavtal med undantag för eventuella skriftliga instruktioner som lämnats i enskilda fall i enlighet med avsnitt 3 nedan utgör samtliga instruktioner som skall följas av Personuppgiftsbiträdet. Eventuella ändringar i den Personuppgiftsansvariges instruktioner skall, med undantag från vad som anges i avsnitt 5 nedan, förhandlas separat och skall, för att bli gällande, dokumenteras skriftligt och undertecknas av båda Parter.

Personuppgiftsbiträdet ska, i den utsträckning som krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och enligt den Personuppgiftsansvariges skriftliga instruktioner i varje enskilt fall, bistå den Personuppgiftsansvarige vid fullgörandet av dennes skyldigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Personuppgiftsbiträdet skall informera den Personuppgiftsansvarige omedelbart om Personuppgiftsbiträdet anser att en instruktion från den Personuppgiftsansvarige strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning.

3. Överföring av personuppgifter

Om den Personuppgiftsansvarige ingår avtal med tredje part om att sådan tredje part skall tillhandahålla tjänster till den Personuppgiftsansvarige vilka skall integreras mot Personuppgiftsbiträdets tjänster bekräftar härmed Parterna att Personuppgiftsbiträdet är skyldigt samt berättigad att lämna ut samt mottaga de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna fullgöra sina respektive förpliktelser mot den Personuppgiftsansvarige.

Personuppgiftsbiträdet förbinder sig, med undantag från stycket ovan, att inte utan föregående skriftligt medgivande från den Personuppgiftsansvarige utlämna eller på annat sätt göra personuppgifter som behandlats enligt detta Biträdesavtal tillgängliga för tredje part, om annat inte följer av svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut.

Om en användare begär information från Personuppgiftsbiträdet om behandlingen av dennes personuppgifter ska Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål hänskjuta sådan begäran till den Personuppgiftsansvarige.

Om behörig myndighet begär information från Personuppgiftsbiträdet om behandlingen av personuppgifter skall Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål informera den Personuppgiftsansvarige om detta, om annat inte följer av svensk eller europeisk tillämplig lag, domstols- eller myndighetsbeslut. Personuppgiftsbiträdet skall inte i något avseende handla för den Personuppgiftsansvariges räkning eller som ombud för denne, och får inte utan föregående medgivande från den Personuppgiftsansvarige överföra eller på annat sätt lämna ut personuppgifter eller andra uppgifter rörande behandlingen av personuppgifter till tredje part, om annat inte följer av svensk eller europeisk tillämplig lag, domstols- eller myndighetsbeslut.

Om det enligt tillämplig svensk eller europeisk lag begärs att Personuppgiftsbiträdet skall utlämna personuppgifter som Personuppgiftsbiträdet behandlar för den Personuppgiftsansvariges räkning, är Personuppgiftsbiträdet skyldigt att omgående meddela den Personuppgiftsansvarige om detta, om annat inte följer av aktuell lag, domstols- eller myndighetsbeslut, och att i samband med utlämnandet begära att uppgifterna behandlas med sekretess.

4. Underleverantörer

Personuppgiftsansvarig ger härmed Personuppgiftsbiträdet allmänt förhandstillstånd enligt artikel 28.2 GDPR att för Personuppgiftsansvarigs räkning anlita underleverantörer för behandling av personuppgifter. Personuppgiftsbiträdesavtal med sådana underleverantörer ska ålägga underleverantören motsvarande skyldigheter som Personuppgiftsbiträdet har enligt detta Personuppgiftsbiträdesavtal.

Personuppgiftsbiträdet ska informera Personuppgiftsansvarig om eventuella planer på att anlita nya underleverantörer och vid byte av underleverantör som behandlar personuppgifter. Personuppgiftsansvarig skall ges möjlighet att göra invändningar mot sådana förändringar.

Om underleverantören inte fullgör sina skyldigheter i fråga om dataskydd skall Personuppgiftsbiträdet vara ansvarig gentemot Personuppgiftsansvarig för utförandet av underleverantörens skyldigheter.

5. Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till riskerna vid behandling av personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet ska därvid beakta den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för användarnas rättigheter och friheter. Vad som stipuleras i detta Personuppgiftsbiträdesavtal utgör enligt Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträdet tillräckliga garantier i detta avseende.

Personuppgiftsbiträdet ska tillåta de inspektioner som Tillsynsmyndighet kan kräva för säkerställandet av en korrekt behandling av personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet ska följa av Tillsynsmyndighet fattade beslut om åtgärder för att uppfylla säkerhetskrav enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

För det fall Personuppgiftsbiträdet, till följd av den verksamhet som den Personuppgiftsansvarige bedriver, kommer att behandla känsliga personuppgifter förbinder sig den Personuppgiftsansvarige att innan sådan behandling påbörjas ta del av de säkerhetsåtgärder som kan komma att krävas vid sådan behandling av personuppgifter. Den Personuppgiftsansvarige är skyldigt att inte, utan att ha vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs enligt tillämplig dataskydddslagstiftning, låta Personuppgiftsbiträdet behandla känsliga personuppgifter.

6. Sekretess

Utöver de sekretessåtaganden som följer av Användaravtalet, åtar sig Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträdet att inte för tredje man röja information som framkommer under detta Personuppgiftsbiträdesavtal (”Konfidentiell Information”), såvida inte sådan skyldighet föreligger enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträdet åtar sig vidare att inte, direkt eller indirekt, för egen eller annans räkning, utnyttja Konfidentiell Information för att annat syfte än att uppfylla sina skyldigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning eller detta Personuppgiftsbiträdesavtal.

Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att personer med behörighet att behandla personuppgifter har åtagit sig att iaktta konfidentialitet eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt.

7. Rätt till insyn

Den Personuppgiftsansvarige ska, i sin egenskap av personuppgiftsansvarig, ha rätt att vidta erforderliga åtgärder för att verifiera att Personuppgiftsbiträdet kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta Biträdesavtal och att Personuppgiftsbiträdet faktiskt har vidtagit de åtgärder som krävs för att säkerställa att dessa fullgörs.

Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att tillhandahålla den Personuppgiftsansvarige all information som krävs för att visa att de skyldigheter som anges i detta Biträdesavtal efterlevs, samt att möjliggöra för och medverka till sådan granskning, inklusive kontroll på plats, som genomförs av den Personuppgiftsansvarige eller annan granskare som utsetts av denne, under förutsättning att de personer som utför granskningen ingår lämpliga sekretessavtal.

8. Avtalstid

Detta Personuppgiftsbiträdesavtal gäller så länge som Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för den Personuppgiftsansvarige.

9. Upphörande av behandling av personuppgifter

Vid upphörande av detta Biträdesavtal har den Personuppgiftsansvarige trettio (30) dagar på sig att hämta ut alla personuppgifter som behandlats enligt detta Biträdesavtal, varefter Personuppgiftsbiträdet kommer att radera personuppgifterna om inte lagring av personuppgifterna krävs enligt svensk eller europeisk lagstiftning.

10. Ersättning

Personuppgiftsbiträdet har rätt till skälig ersättning på löpande räkning för fullgörande av sina åtaganden under detta Personuppgiftsbiträdesavtal.

11. Ansvar

De ansvarsbegränsningar som anges i kapitel 5 i Användarvillkoren skall tillämpas för Personuppgiftsbiträdets ansvar enligt detta Biträdesavtal.

Ladda ner appen

Kontakt

Telefon: 010 – 21 20 100
E-post: beijerbyggbyggare@byggerstruqtur.se
Helgfria vardagar: 09:00 – 17:00
Lunchstängt: 12:00 – 12:30

Frågor & svar